Jordbrukets medlemmar

Traktor ute på fältet i solnedgång
Foto: Fredrik Persson

Jordbrukssektionen har totalt 2 000 medlemsföretag med 8 000 anställda inom jordbruk, maskinstationer, fjäderfäskötsel, fiskodlingar, bär- och grönsaksodlingar, hushållningssällskap, husdjursföreningar, djurparker och sällskapsdjursverksamheter.

Jordbrukssektionens högsta beslutande organ är stämman som hålls en gång per år. Fullmäktige till stämman utses av respektive distrikt alt. grupp. Stämman utser styrelse för jordbrukssektionen. Det medger en bred representation av olika slags medlemsföretag med en god geografisk spridning. Sektionen är indelad i 9 geografiska distrikt och två rikstäckande grupper; Maskinstationsgruppen och Fjäderfägruppen. Varje distrikt/grupp håller stämma vartannat år där distrikts-/gruppstyrelse utses.

Medlemmarna utser fullmäktige till sektions- och förbundsstämmorna i SLA. Val av fullmäktige sker vartannat år inom geografiskt avgränsade distrikt, eller inom riksomfattande grupper. 

Medlemmarna väljer förtroendemän som tillsammans med SLA:s tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal. Sektionsstyrelsen utser också ett antal arbetsgrupper som deltar i det löpande arbetet för att utveckla kollektivavtalen.

De nio geografiska distrikten är:

 • Dala-Norrlands Lantarbetsgivare
 • Gotlands Lantarbetsgivare
 • Hallands Lantarbetsgivare
 • Skånes Lantarbetsgivare
 • Småland-Blekinge Lantarbetsgivare
 • Uppland-Södermanland Lantarbetsgivare
 • Västra Sveriges Lantarbetsgivare
 • Örebro-Västmanlands läns Lantarbetsgivare
 • Östergötlands Lantarbetsgivare

De två rikstäckande grupperna är:

 • Fjäderfäskötsel
 • Maskinstationer