Organisation

SLA är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna. Verksamheten är uppdelad i fem sektioner och bedrivs regionalt och centralt.

Som medlem tillhör du en av följande sektioner i SLA; lantbruk, skogsbruk, trädgårdsanläggning, djursjukvård eller golf. 

Medlemmarna styr

SLA är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna. Verksamheten drivs decentraliserat och i nära kontakt med medlemsföretagen. Beslut fattas på stämmor och styrelsemöten; både regionalt och centralt.

Det är medlemmarna som utser fullmäktige till sektions- och förbundsstämmorna. Val av fullmäktige sker vartannat år, antingen för olika regionala distrikt eller för hela riket. Varje distrikt/grupp har egen styrelse och stämma.

Medlemmarna väljer förtroendemän som deltar aktivt i förhandlingsarbetet. Varje avtalsområde har förhandlingsdelegationer. Utöver styrelsemöten och stämmor förekommer även informationsmöten och kursverksamhet samt löpande kommittéarbete i till exempel lönefrågor.

Svenskt Näringsliv

Som SLA-medlem är du också medlem i Svenskt Näringsliv, där SLA är en av 50 medlemsorganisationer. Förbundet utser representanter till Svenskt Näringslivs styrelse samt ombud till fullmäktige och stämma i Svenskt Näringsliv.

Kanslisamverkan i Arbio AB

SLA samverkar med Grafiska Företagen, Skogsindustrierna och TMF, Trä- och Möbelföretagen genom servicebolaget Arbio AB.

Vårt arbete bedrivs via två juridiska personer:

  • SLA är föreningen där medlemmarna utövar sitt demokratiska inflytande. Medlemmarnas intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete och information till myndigheter och politiker om medlemsföretagens betydelse och intressen. Föreningen SLA tecknar kollektivavtal.
  • Arbio AB är dotterbolag till föreningen. Bolaget ger service till våra medlemsföretag, bland annat rådgivning och förhandlingsstöd, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge samt hjälp vid myndighetskontakter.