Smittrisker i arbetsmiljön

Dessa ersätter de tidigare föreskrifterna (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan och överkänslighet.

De nya föreskrifterna är mer avgränsade och enklare att tyda. De nya föreskrifterna reglerar enbart smittrisker och det är tydligare vilka målgrupperna är. Tidigare föreskrifter omfattade även exponering av exempelvis mögel och organiskt damm, detta är flyttat till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Nu gällande regler kring gravida och risk för exponering av rubella och toxoplasma föreslås hamna i föreskrifterna (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare.

De övergripande kraven har fokus på förebyggande åtgärder, så som hygien, dekontaminering och vaccination. För yrkesgrupper som riskerar att komma i kontakt med smitta via kroppsvätskor, exempelvis inom djursjukvård, finns det ytterligare krav kring utbildning, avfallshantering och särskilda hygienåtgärder. För de yrkesgrupper som avsiktligt arbetar med smittämnen, exempelvis i laboratorier, finns ytterligare nivåer på skyddsåtgärder.

Sanktionsavgifter finns på bestämmelser om att arbetsgivaren ska dokumentera när exponering för smittämnen i riskklass 3 och 4 (dvs. de högsta) har konstaterats, avsaknad av uppmärkt avfallsbehållare för skärande och stickande avfall samt anmäla till Arbetsmiljöverket när man avser att arbeta med koncentrerade smittämnen. Sedan tidigare finns även sanktionsavgifter kring ovan nämnda regler för gravida, dessa föreslås kvarstå.

Läs mer på AV:s webb