Programrådets sammansättning

Programråd skall enligt den nya gymnasiereformen finnas på alla yrkeslinjer. På skolor med flera inriktningar ska det finnas ett separat skogligt programråd, vars roll är att vara ett stöd åt skolan.

SLA:s distriktsstyrelser har utsett vilka SLA-företag som på varje skola ska representera SLA i programrådet. Minst fyra ledamöter i ett programråd ska komma från SLA:s medlemsföretag. En av dessa representanter ska utses till ordförande i det lokala programrådet.

SMF Skogsentreprenörerna utser en representant i varje lokalt programråd. Övriga ledamöter i programråden representeras av skolledning, lärare och övriga representanter från skogsnäringen.Alla deltagare i programrådet ska ha befogenhet och uppbackning från sitt företag/organisation att besluta i de frågor som ska behandlas i programrådet. Skolan ska även se till att elevrepresentanter finns med i programrådet.

Programrådets möten

Minst tre möten per år bör hållas i programrådet. Protokoll eller minnesanteckningar ska föras från programrådets möten. Ett förslag till dagordning vid möte med lokalt programråd är framtaget av SLA för att underlätta dokumentationen av programrådsmötena. Alla protokoll från programrådsmöten ska mailas till SLA.