Marknadsföringsbidrag i SLA distrikt norr

Elev kör simulator
Foto: Mikael Nyander

Företagen i SLA:s norra distrikt erbjuder naturbruksskolorna inom distriktet att ansöka om marknadsföringsbidrag, för att stötta skolornas arbete i att attrahera fler elever till naturbruksgymnasiets skogsutbildning.

För att inspirera och stötta programråden samlar och föreslår vi goda exempel på marknadsföringsaktiviteter som ryms inom marknadsföringsbidraget.

Skolor inom distrikt SLA norr

 • Slottegymnasiet, Ljusdal
 • Skedomgymnasiet, Skedom
 • Burträsk naturbruksgymnasium
 • Kalix naturbruksgymnasium
 • Älvdalens naturbruksgymnasium
 • Torsta naturbruksgymnasium, Östersund
 • Liljaskolan, Vännäs

Kriterier för marknadsföringsbidrag

 • Skola och programråd ska tillsammans arbeta fram en plan för skolans marknadsför-ingsaktiviteter. Programrådet kan ansöka om marknadsföringsbidrag hos SLA för de marknadsföringsaktiviteter som har en direkt koppling till skogsutbildningen, och där näringslivets representanter ges möjlighet att delta.
 • Programrådet kontaktar SLA innan marknadsföringsaktivitet är genomförd för godkännande av marknadsföringsbidrag.
 • Marknadsföringsbidraget stödjer externa kostnader för marknadsföringsaktiviteter som bidrar till att öka intresset för skog och som inte ingår i skolans ordinarie verksamhet (föreläsare, transporter, annonsering etc, ej personalkostnader). Storleken på marknadsföringsbidraget beslutas av SLA från fall till fall med ca 25-45 Kkr som maxbelopp per kalenderår, bl a beroende på antalet skogselever på skolan.

Ansökningsprocess för marknadsföringsbidrag

 • Programrådet har en idé om marknadsföringsaktivitet.
 • Skriv en ansökan ( i dialog med SLA). Denna ska innehålla beskrivning av aktivitet, bakgrund, planerat genomförande och uppskattad kostnad. Beslut om stöd fattas av SLA.
 • När marknadsföringsaktiviteten är godkänd och genomförd skickas faktura från skolan på överenskommet belopp till:

  Arbio AB (org.nr 556067-2924)
  Att: Björn Jonasson
  Box 55525
  102 04 Stockholm

 • Till fakturan bifogas underlag som styrker genomförd aktivitet (fakturor, kvitton etc).
 • Utbetalning av marknadsföringsbidrag sker till skolan.